SOCHAŘI ZNÁMÍ I NEZNÁMÍ

„Jsou chvíle, kdy se vyplatí vrátit kousek zpět pro něco, co nám bytostně schází.“

Jiří Beránek (1945–2021)

Spolek Sochařů ČR ve spolupráci s odbornými teoretickými garanty Richardem Drurym a Adrianou Primusovou ke dni 30.11.2021 vyhlašuje projekt s pracovním názvem „Sochaři známí i neznámí“ viz níže. Vyzýváme všechny, kteří znají nebo znali inspirativní sochařky a sochaře, jejichž tvorba spadá od poválečného období až do roku 2000, aby posílali fotografie prací, základní životopisná data: rok a místo narození, popř. úmrtí, studia, výstavy, realizace, texty týkající se jejich práce a je-li to možné, kontakt. Za tím účelem jsme zřídili cloudové uložiště a připravili formulář, kam je možné materiály po celý rok od vyhlášení projektu nahrávat.

Projekt, který se začíná realizovat v tomto roce, si klade za cíl přezkoumat a doplnit podoby českého sochařství v letech 1945–2000. Má čtyři hlavní cíle:

 • Nově mapovat „tvůrčí terén“ českého sochařství ve sledovaném období se zvláštním zřetelem na postavy, které se dosud nezapsaly do širšího povědomí o rozmanitých tendencích moderního sochařství v českém (resp. československém) kontextu.

 • Objevovat, zdokumentovat a reflektovat životní dílo málo obecně známých sochařů, jejichž projevy i přesto představují originální vklad do širších souvislostí českého sochařství druhé poloviny dvacátého století.

 • Zaměřit se na tzv. „sekundární“ či dokonce „marginální“ projevy sochařství, a tím odkrývat komplexnější (a dosud plně neprozkoumaný) obraz českého sochařství během sledované doby. Tím chce projekt mj. ukázat, že dějiny umění nejsou „encyklopedií uzavřených tvrzení“, ale naopak živým polem stále nových otázek a zjištění.

 • Projekt počítá se čtyřmi na sebe navazujícími etapami:

  1. Shromažďování pramenů na základě otevřené výzvy Spolku sochařů a oslovení regionálních galerií

  2. Odborné zhodnocení nasbíraných podkladů

  3. Vytvoření struktury na základě třídění získaného materiálu

  4. Zpracování výsledné koncepční „stavby“ do podoby výstavy / publikace.

Odbornými garanty projektu:
Richard Drury, vedoucí kurátor GASK
Adriana Primusová, kurátorka sbírky plastiky GASK

Za Spolek sochařů ČR:
Jiří Plieštik, předseda
Jiří Středa, místopředseda