O Spolku sochařů České republiky

Historie:

Spolek vznikl v roce 1990. Jde o profesní organizaci, která sdružuje sochaře Čech, Moravy a Slezska. Prezentuje díla svých členů, ale i dalších kolegů na společných výstavách. Vypisuje sochařské soutěže a snaží se spolupracovat při organizování veřejných sochařsko-architektonických soutěží na nastavení podmínek umožňujících vznik kvalitního díla. Snahou Spolku sochařů je prezentace a podpora sochařské tvorby. Zaměřuje se především na figurální a portrétní tvorbu.

 

Stanovy:

Spolek sochařů České republiky je právnická osoba. Sdružuje sochaře a osoby aktivně činné při uskutečňování programu Spolku.

§1 NÁZEV, SÍDLO A KORESPONDENČNÍ ADRESA

Organizace užívá název Spolek sochařů České republiky.
Sídlo Spolku:  Písečné 35, 593 01 Písečné


§2 STATUTÁRNÍ ORGÁN

Statutárním orgánem Spolku sochařů České republiky je Rada Spolku.


§3 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST

 1. Reprezentuje své členy vůči orgánům státní správy a jiným organizacím.
 2. Působnost Spolku je územně neomezená.
 3. Ve sféře své odbornosti plní funkci odborně poradní a posudkovou.

§4 CÍLE A ÚKOLY SPOLKU

 1. Úkolem Spolku je presentovat a podporovat práci svých členů.
 2. Dávat podněty veřejným orgánům a institucím v oblasti výtvarného umění. Podněcovat a připomínkovat vypsání veřejných soutěží a pomáhat jejich zdárnému průběhu.
 3. Podporovat tvorbu současného sochařství.

§5 HOSPODAŘENÍ

 1. Spolek může vlastnit majetek v penězích. Majetek spravuje Rada Spolku.

§6 ČLENSTVÍ

 1. Členy Spolku se mohou stát osoby pracující v oboru a osoby aktivně činné při uskutečňování programu Spolku.
 2. Přijetí uchazeče o členství schvaluje Rada Spolku.
 3. Uchazeč o členství vyjadřuje svoji přihláškou souhlas se stanovami.

§7 STRUKTURA SPOLKU

 1. Činnost Spolku řídí Valná hromada prostřednictvím Rady.
 2. Valná hromada se schází nejméně jednou za dva roky.
 3. Valná hromada volí členy Rady nadpoloviční většinou z přítomných. Ti pak ze svého středu zvolí předsedu a ostatní funkcionáře.
 4. Funkční období Rady je dvouleté.

§8 PRAVOMOCI SPOLKU

Spolek je oprávněn uzavírat smlouvy s jednotlivci a institucemi v zájmu plnění svého poslání.


§9 PROSTŘEDKY K PLNĚNÍ CÍLŮ A ÚKOLŮ SPOLKU

 1. Příspěvky členů, jejichž výši stanoví členská schůze.
 2. Dotace od různých institucí, dary a příspěvky.
 3. Výnosy z akcí, výtěžky z prodeje katalogů.
 4. Jiné příjmy.

§10 GRAFICKÁ ZNAČKA A RAZÍTKO

Spolek užívá svoji vlastní grafickou značku a razítko.

Sídlo: 

Sídlo spolku a korespondenční adresa:

Vinohradská 2299/162, 130 00 Praha 3


IČO: 15890228
Číslo účtu:
156296776/0600

Přejete si stát se členem Spolku sochařů?

Pošlete nám svou přihlášku s uvedením základních životopisných dat, informací o vzdělání a Vaší činnosti (realizace, výstavy, sympozia atd.). Přiložte 5 fotografií Vašich děl (5 různých), můžete uvést odkaz na Vaši webovou prezentaci. Rada Spolu Vaši žádost posoudí a zašle Vám vyrozumění.